List do Prezesa Rady Ministrów

logotyp Kongresu z napisem Założenia dla projektów ustaw Nowego Systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami11 maja 2018 r.

Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze!

Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za Niezależnym Życiem” rozumie sytuację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin protestujących w Sejmie. Brak udzielania tej grupie adekwatnego do potrzeb wsparcia jest rażącą niesprawiedliwością społeczną.
Rada zauważa konieczność podjęcia szybkich działań w celu realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami do Niezależnego Życia, równych szans, pełnego włączenia w społeczeństwa i ekonomicznej samowystarczalności.
System wsparcia musi uwzględniać zarówno formy finansowe, jak i niefinansowe (na przykład asystencja osobista, przerwa wytchnieniowa, mieszkalnictwo wspomagane, zatrudnienie wspomagane).
Kongres Osób z Niepełnosprawnościami wypracował pakiet systemowych zmian „Za Niezależnym Życiem” (zgodny z 21 postulatami protestujących). Składają się nań projekty 3 nowych ustaw oraz nowelizacji 40 istniejących (załącznik nr 2). Obejmują wszystkie obszary funkcjonowania – orzecznictwo, świadczenia (w tym świadczenie kompensacyjne z tytułu niepełnosprawności), usługi społeczne dla Niezależnego Życia, prawo do samostanowienia, prawo do małżeństwa, opiekę zdrowotną, edukację, w tym włączającą, zatrudnienie, mieszkalnictwo, dostępność, udział w życiu politycznym i publicznym oraz regulacje antydyskryminacyjne.
Realizacja praw osób z niepełnosprawnościami oznacza także potężne korzyści społeczne i finansowe dla Państwa polskiego – mierzone w dziesiątkach miliardów złotych. Podajemy listę przykładowych działań (załącznik nr 1).

Z poważeniem,
Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami w składzie:
1. Aleksander Waszkielewicz, Przewodniczący (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
2. dr Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia)
3. Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja)
4. dr Zbigniew Głąb (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)
5. Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
6. Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
7. Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
8. Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
9. Agnieszka Król (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
10. dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci/Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
11. dr Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)
12. Piotr Kuźniak (Fundacja Imago)
13. dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
14. Rafał Skrzypczyk (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
15. Piotr Todys (Fundacja TUS)
16. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
17. Jacek Zadrożny (Polski Związek Głuchych)
18. Adam Zawisny (Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia)
19. dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
20. Katarzyna Żeglicka (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
21. Przemysław Żydok (Grup On Inclusion 4-20)

Wszystkie materiały można znaleźć na: www.konwencja.org
Osoba kontaktowa: Aleksander Waszkielewicz, aleksander.waszkielewicz@konwencja.org, 508 21 33 22

list otwarty Premier zał 1 korzyści 2018.05.11

list otwarty Premier zał 2 projekty ustaw dla ‚Za Niezależnym Życiem’ 2018.05.11