Artykuł 18 – Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo

Artykuł 18 – Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo

Piotr Kowalski (Polski Związek Głuchych)

Tekst po Panelach eksperckich:

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w kontekście nabywania i utraty obywatelstwa jest tożsama z sytuacją wszystkich obywateli. Nikt nie może być pozbawiony obywatelstwa, jedynie można się go zrzec. W Polsce obowiązuje „prawo krwi” – obywatelstwo polskie nabywa się poprzez urodzenie z rodziców posiadających takie obywatelstwo. Nie są znane przykłady odmówienia obywatelstwa osobom starającym się o jego nadanie ze względu na niepełnosprawność.

Warto zwrócić uwagę na usprawnienia, które stosuje się przy wydawaniu dowodów osobistych osobom, które nie mają możliwości, by samodzielnie dotrzeć do urzędu (nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności). Osoby te korzystają z możliwości umówienia wizyty urzędnika stanu cywilnego w swoim miejscu zamieszkania. Fotografia potrzebna do wydania dowodu osobistego jest także wykonywana podczas wizyty w miejscu zamieszkania interesanta. Osoby takie mają też możliwość ustanowienia pełnomocnika, który może odebrać w ich imieniu dowód osobisty. Wszystkie pozostałe osoby są zobowiązane do osobistego odbioru dokumentu (nie ma możliwości ustanowienia pełnomocnika). Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest zwolniony z opłat.

Osoby powyżej 65. roku życia mogą otrzymać dowód osobisty na czas nieoznaczony. Osoby przed 65. rokiem życia zobowiązane są do wymiany dowodu osobistego co 10 lat.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo wymagana jest ich obecność podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek w ich imieniu składa opiekun prawny lub kurator. Przepisu tego nie stosuje się jedynie wobec osób poniżej 5. roku życia. O ile więc, co do zasady, należy dążyć do zniesienia możliwości całkowitego ubezwłasnowolnienia, to należy podkreślić, że obowiązek osobistego stawiennictwa jest oznaką dostrzegania podmiotowości osób, wobec których orzeczono ubezwłasnowolnienie.

W ocenie autorów raportu alternatywnego artykuł 18. jest w pełni zaimplementowany i przestrzegany przez władze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tekst autorski:

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w kontekście nabywania i utraty obywatelstwa jest tożsama z sytuacją wszystkich obywateli. Nikt nie może być pozbawiony obywatelstwa, jedynie można się go zrzec. W Polsce obowiązuje „prawo krwi” – obywatelstwo polskie nabywa się poprzez urodzenie z rodziców posiadających takie obywatelstwo. Nie są znane przykłady odmówienia obywatelstwa osobom starającym się o jego nadania ze względu na niepełnosprawność.

Wszystkie aspekty związane ze stosowaniem artykułu 18 zostały omówione w sprawozdaniu Rządu. Z ocenami tam zawartymi zgodził się Rzecznik Praw Obywatelskich, który całkowicie pominął artykuł 18 w swoim sprawozdaniu. W ocenie autorów raportu alternatywnego artykuł 18 jest w pełni zaimplementowany i przestrzegany przez władze Rzeczpospolitej Polskiej.

Warto zwrócić uwagę na usprawnienia jakie stosuje się przy wydawaniu dowodów osobistym osobom leżącym. Osoby te korzystają z możliwości umówienia wizyty urzędnika stanu cywilnego w swoim miejscu zamieszkania. Fotografia potrzebna do wydania dowodu osobistego jest także wykonywana podczas wizyty w miejscu zamieszkania interesanta. Osoby powyżej 65 roku życia mogą otrzymać dowód osobisty na czas nieoznaczony. Osoby przed 65 zobowiązane są do wymiany dowodu osobistego co 10 lat.