Sesja tematyczna Równość szans i niedyskryminacja 2017

Sesja tematyczna „Równość szans i niedyskryminacja”

podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Uczestnicy i uczestniczki sesji będą mieli okazję dyskutować o ważnych aspektach podmiotowości i autonomii osób z niepełnosprawnościami. Obecnie brak jest w Polsce uregulowań gwarantujących prawo do równego traktowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia. Co więcej, obowiązujące instytucje prawne prowadzą do dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Mimo prowadzonej od lat dyskusji publicznej na ten temat, osoby z niepełnosprawnościami wciąż nie mogą korzystać z wielu wolności i praw człowieka. Podczas sesji zaprezentowane zostaną postulaty dotyczące NIEZALEŻNEGO ŻYCIA w zakresie autonomii decyzyjnej, życia osobistego oraz równego dostępu do życia społecznego.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się:

– zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w praktyce

– prawo do zawarcia związku małżeńskiego przez osoby z niepełnosprawnościami

– wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

Prowadzący:
Dr Monika Zima-Parjaszewska Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną