Rada projektu

Jacek ZadrożnyJacek Zadrożny
Koordynator merytoryczny projektu, a zarazem redaktor Raportu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna. Pracował w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i w Polskim Związku Niewidomych. Od 2002 roku zajmuje się dostępnością stron internetowych.Pisze artykuły i większe publikacje na ten temat między innymi dla Koalicji Social Watch i Rzecznika Praw Obywatelskich, uczestniczy w różnorodnych projektach, w tym w tłumaczeniu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Obecnie jest pracownikiem Fundacji Vis Maior oraz współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami publicznymi.
Piotr KowalskiPiotr Kowalski
Prezes fundacji KSK. Pracuje dla Polskiego Związku Głuchych. Jest koordynatorem wideotlumacz.pl Jest autorem i redaktorem wydawnictw dotyczących sytuacji osób głuchych. Jest członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i rady społecznej PFRON. W Łodzi jest przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób  niepełnosprawnych. Historyk. Specjalista od zarządzania projektami.
Krzysztof KurowskiKrzysztof Kurowski
Członek Rady Ekspertów i jeden z autorów Raportu – doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, radca w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, autor monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”, pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu.Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w Radzie Projektu.
Piotr PawłowskiPiotr Pawłowski
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Twórca i redaktor naczelny magazynu „Integracja” oraz portalu niepelnosprawni.pl, założyciel sieci Centrów Integracja, pomysłodawca wielu kampanii społecznych.
Inicjator powstania Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i jej wiceprezes. Członek m.in. Rady Fundacji Integralia Grupy Ergo Hestia oraz Zarządu Międzynarodowej Fundacji Innowatorów Społecznych Ashoka w Polsce.Aktywny uczestnik prac na rzecz powstawania nowych ustaw i rozporządzeń. Przewodniczący Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka. Członek Rady Społecznej przy Prezesie PFRON, a także Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Promotor idei budowania bez barier, a także dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Partner pracodawców chcących zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Konsultant aktów prawnych, m.in. inicjator Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu wyborczego.
Za swoją działalność społeczną Piotr Pawłowski został uhonorowany wieloma nagrodami.
Aleksander WaszkielewiczAleksander Waszkielewicz
Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” przy Prezesie Rady Ministrów. Zajmuje się szeroko rozumianym rzecznictwem praw osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w kontekście rozwiązań systemowych. Promotor Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”.
Alina Wojtowicz-Pomierna miniAlina Wojtowicz-Pomierna
Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – przedstawicielka Pełnomocnika w Radzie Projektu.
anna woźniak-szymańska_miniAnna Woźniak-Szymańska
Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Prezes Polskiego Związku Niewidomych
Monika Zima-ParjaszewskaMonika Zima-Parjaszewska
Doktor nauk prawnych, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunkt w Pracowni Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ubezwłasnowolnienia. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania oraz sytuacji społeczno-prawnej osób z niepełnosprawnościami. Trenerka antydyskryminacyjna, z zakresu praw człowieka, przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. Współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Self-Adwokatów.
Małgorzata SilnyMałgorzata Silny
Koordynatorka organizacyjna projektu.