Postulaty

Postulaty wynikające ze Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przez Rzeczypospolitą Polską

 1. Ratyfikowanie Protokołu Fakultatywnego.
 2. Likwidacja zakazu małżeństw wobec osób z niepełnosprawnościami.
 3. Zmiana systemu ubezwłasnowolnienia na system wspieranego podejmowania decyzji.
 4. Wypracowanie wspólnie ze środowiskiem strategii polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami (celów, obszarów, instrumentów i kryteriów wsparcia itd.), w tym mapy drogowej wdrażania Konwencji.
 5. Zmiana definicji niepełnosprawności oraz dostosowanie systemu orzecznictwa (w tym doopracowanej strategii i Konwencji), jak i jego ujednolicenie.
 6. Przeniesienie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do Kancelarii Premiera. Uczynienie go odpowiedzialnym horyzontalnie za politykę społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami i koordynującym wszystkie ośrodki decyzyjne.
 7. Oparcie prawodawstwa o zasady godności, autonomii i niezależnego życia.
 8. Wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami zamiast bierności. Zwiększenie udziału świadczeń i usług o charakterze kompensacyjnym, aktywizacyjnym i włączającym.
 9. Indywidualizacja wsparcia.
 10. Deinstytucjonalizacja – przejście od wsparcia w dużych instytucjach do wsparcia w środowisku lokalnym.
 11. Zdecydowane rozszerzenie oferty usług publicznych.
 12. Zapewnienie dostępności środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji oraz innych produktów i usług, poprzez realne wdrożenie koncepcji projektowanie uniwersalnego.
 13. Wzmocnienie wsparcia Państwa dla rodzin osób z niepełnosprawnościami.
 14. Preferowanie otwartego rynku pracy.
 15. Preferowanie i promowanie edukacji włączającej.
 16. Włączenie środowiska osób z niepełnosprawnościami w procesy kształtowania polityki publicznej i stanowienia prawa, w tym zapewnienie odpowiedniego udziału w ciałach decyzyjnych.
 17. Uchwalenie ustawy antydyskryminacyjnej zapewniającej osobom z niepełnosprawnościami kompleksową ochronę.
 18. Ciągłe prowadzenie szkoleń podnoszących wiedzę na temat niepełnosprawności pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne.
 19. Likwidacja aborcji eugenicznej.
 20. Usunięcie błędów w tłumaczeniu Konwencji.
logo tekstu łatwego do czytania Word pdflogo
Postulaty opracowane w tekście łatwym do czytania i rozumienia Wersja w programie Word Wersja w PDF