POSTULATY 4. DOLNOŚLĄSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POSTULATY

4. DOLNOŚLĄSKIEGO KONWENTU REGIONALNEGO ORGANIZACJI I ŚRODOWISK 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DOSTĘPNOŚĆ- SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ

termin: 17 września 2019r.

miejsce: Wrocław

temat przewodni: Dostępność przestrzeni publicznej i usług

 OBSZAR USŁUG WSPIERAJĄCYCH NIEZALEŻNE ŻYCIE

 • utworzenie  zintegrowanego systemu informowania o usługach asystenckich i usługach przerwy wytchnienieniowej
 • standaryzacja  działania administracji w zakresie dostępności  w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością (np. wprowadzenie asystentów w systemy działania administracji w zakresie obsługi)
 • budowanie pozytywnej opinii publicznej w zakresie współpracy/współżycia z osobami z niepełnosprawnością
 • zwiększenie dostępu do przerwy wytchnieniowej w oparciu o sprawdzone rozwiązania
 • standaryzacja i profesjonalizacja usług asystenckich
 • wymiana doświadczeń na poziomie organizacji pozarządowych i budowanie relacji z administracją samorządową
 • słuchanie nie tylko potrzeb osób z niepełnosprawnością, ale również rodzin i osób świadczących usługi wspierające

OBSZAR SELF-ADWOKACKI

 • mieszkalnictwo wspomagne
 • alternatywa dla ubezwłasnowolnienia (pełnomocnictwo, wspierane podejmowanie decyzji)
 • wsparcie asystenckie dla osób, które pracują (ZW),  które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • ciągłość wsparcia
 • szkolenia informacyjne dla specjalistów, urzędników z wspieranego podejmowania decyzji i różnych aktywności przez osoby z niepełnosprawnościami

OBSZAR DOSTĘPNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY I WYDARZEŃ MIEJSKICH

I. Ogólne postulaty:

 • baza wiedzy/dobrych praktyk i wytycznych dla organizatorów wydarzeń, z których mgliby korzystać.
 • system nagród ( i kar) w konsultacji np. z Biurem Wrocław bez barier dla organizatorów i instytucji kultury (byłaby to część egzekucji wytycznych)
 • racjonalne usprawnienia dotyczące proponowanych rozwiązań, które będą odpowiadać możliwościom organizatorów
 • panel ekspertów dostępności – grupa ekspercka będzie weryfikować wdrażanie wytycznych podczas wydarzeń i w instytucjach kultury
 • dodatkowe punkty w konkursach za dostępne oferty
 • dodatkowe budżety dla dostępnych wydarzeń
 • wsparcie merytoryczne miasta dla organizatorów wydarzeń: biuro tłumaczy/lista konsultantów
 • informacja o dostępnych wydarzeniach najszybciej jak to możliwe: wspólna platforma informatyczna/ strona, gdzie informacje będą się pojawiały
 • oświadczenia/informacja o dostępności instytucji na stronach organizatora/wydarzenia
 • informacje o dojeździe na miejsce wydarzenia

II. Przestrzeń:

 • system znaków/piktogramów odpowiednich dla wszystkich instytucji i wydarzeń
 • podczas wydarzenia w plenerze – zasada pierwszej toalety: ma ona być zawsze dostępna
 • wydarzenia: wydzielone miejsce dla OzN – bezpieczne i wydzielone oraz zapewnione dostępne dojście do tego miejsca
 • w instytucjach kultury: alternatywa dla paneli dotykowych
 • oznakowanie brajlowskie i kontrastowe
 • Przestrzeń zaprojektowana zgodnie z miejskimi standardami dostępności architektonicznej
 • ścieżki prowadząc

III Wydarzenie/Oferta:

 • Zapewnienie tłumacza PJM
 • Zapewnienie pętli indukcyjnej
 • Zapewnienie napisów do multimediów/ koncertów/pokazów filmowych
 • Zapewnienie asystentów
 • Czytelna informacja/ przedprzewodnik w tekście łatwym do czytania i rozumienia
 • Audiodeskrypcja na żywo lub nagrana
 • Eksponaty/ pomoce dotykowe

Wydarzenie zostało objęte Patronatami Honorowymi:

W organizację Konwentu zaangażowali się: