List otwarty w sprawie dostępności

LIST OTWARTY

Dostępność – w tym dostępność cyfrowa – to miara tego, w jaki sposób Państwo traktuje swoich mieszkańców o specjalnych potrzebach. Chodzi tu o osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z małymi dziećmi, osoby z dużym lub ciężkim bagażem, osoby gorzej znające język polski. To kwestia przestrzegania praw człowieka mniejszych grup społecznych przez większość. To kwestia naszego człowieczeństwa.

Dbanie o dostępność cyfrową to zapewnienie równych szans w dostępie do informacji osobom starszym, osobom niewidomym i słabowidzącym, osobom głuchym i słabosłyszącym, osobom z niepełnosprawnością rąk, dyslektykom, osobom z niepełnosprawnością intelektualną, osobom ze spektrum autyzmu czy osobom gorzej znającym język polski. To wszystko na mocy Konstytucji (art. 32, 54 i 61) i Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (art. 3-5, 9 i 21).

Wszyscy dobrze wiemy, że współcześnie Internet jest często pierwszym źródłem pozyskiwania informacji (nieraz istotnych dla życia i zdrowia). Dla wielu osób o ograniczonej sprawności stanowi też bramę do nawiązywania relacji z innymi ludźmi, do normalnego życia w społeczeństwie. Czy naprawdę chcemy świadomie zamknąć te możliwości, na przykład, osobom z niepełnosprawnością wzroku? Taki bowiem skutek będzie miało niestosowanie zasad dostępności stron internetowych.

Zobowiązanymi powinny być przede wszystkim podmioty publiczne i inne podmioty realizujące zadania publiczne. Naturalnym wydaje się również, że organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oraz na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub seniorów, również powinny zapewnić dostępność informacji i nie mogą dyskryminować żadnych osób.

Z tego powodu bardzo pozytywnie oceniamy obecną inicjatywę projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (równie cenną jest ustawa o dostępności).

Koszt zapewnienia dostępności dla nowo tworzonej strony internetowej to parę procent wszystkich kosztów. Obecnie dostępne są darmowe szablony dostępnych serwisów, przez co koszt może być mniejszy niż obecnie. Ponadto, projekt ustawy wyłącza ten obowiązek w sytuacji, „jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów”. I jednocześnie jest to obowiązek łagodniejszy niż obecny dotyczący podmiotów realizujących zadania publiczne (na przykład z dotacji) czy korzystających ze środków europejskich.

Przyjęcie tej bardzo potrzebnej ustawy jest wspierane w szczególności przez organizacje pozarządowe. Te działające na rzecz wymienionych grup, jak i te na rzecz wartości ważnych dla całego społeczeństwa. Wyrazem tego są podpisy pod niniejszym listem.

Niniejsze stanowisko zostało wypracowane przez Radę Programową Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) oraz Koalicję na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością (Koalicja). Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to nieformalny ruch kilkudziesięciu organizacji pozarządowych oraz kilkunastu tysięcy osób z niepełnosprawnościami. PFON jest największą organizacją parasolową środowiska osób z niepełnosprawnościami. Koalicja to zintegrowana silna platforma organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami.

                          Łączę wyrazy szacunku

      W imieniu poniższych sygnatariuszy

                      Aleksander Waszkielewicz

      Przewodniczący Rady Programowej
Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

Sygnatariusze:

 1. Dr Krzysztof Kurowski – Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 2. Anna Woźniak-Szymańska – Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
 3. Aleksander Waszkielewicz – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 4. Dr Małgorzata Franczak – Fundacja Eudajmonia
 5. Agata Gawska – Fundacja Aktywizacja, Grupa ON Inclusion
 6. Anna Jankowska, Fundacja Siódmy Zmysł
 7. Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych
 8. Piotr Kowalski – Spółdzielnia Socjalna FADO
 9. Grzegorz Kozłowski – Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
 10. Dr hab. Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa
 11. Artur Marcinkowski – Fundacja Widzialni, Rada Dostępności
 12. Elżbieta Oleksiak – Polski Związek Niewidomych
 13. Dr Katarzyna Roszewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 14. Ewa Suchcicka – Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
 15. Monika Szczygielska – Fundacja Widzialni, Dostępni.eu
 16. Prof. Marek Wysocki – Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego
 17. Jacek Zadrożny
 18. Adam Zawisny – Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia
 19. Dr Monika Zima-Parjaszewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 20. Anna Żórawska – Fundacja Kultury Bez Barier
 21. Przemysław Żydok – Fundacja Aktywizacja, Rada Dostępności
 22. Maciej Augustyniak – Fundacja Polska bez barier
 23. Justyna Mańkowska – Fundacja Katarynka
 24. Małgorzata Silny – Fundacja KSK
 25. Tomasz Przybysz-Przybyszewski – Fundacja Integracja
 26. Ewa Pawłowska – Fundacja Integracja
 27. Piotr Todys – Fundacja TUS
 28. Jolanta Kramarz – Fundacja Vis Maior
 29. Fundacja Challenge Europe,
 30. Stowarzyszenie Cross, 
 31. Jan Szuster – Pirs Creative Lab sp. z o. o. 
 32. Rafał Bojarski 
 33. Katarzyna Heba – Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 34. Microsoft sp. z o.o.
 35. Jan Orzeł – Stowarzyszenie 04-O
 36. Robert Zarzecki – Fundacja Widzimy Inaczej