Konsultacje

Zakończyliśmy już etap konsultacji społecznych Społecznego Raportu Alternatywnego. Zgłoszono 159 uwag. Serdecznie za nie dziękujemy . Wszystkie zostały omówione i rozpatrzone na spotkaniu Rady. Spis uwag wraz z decyzjami o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu można znaleźć w tabeli dostępnej w poniższym linku. Zachowano pisownie oryginalną wszystkich uwag.

Uwagi do Społecznego Raportu Alternatywnego

Poniżej prezentujemy Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w wersjach roboczych, nad którymi pracowaliśmy wraz z opiniami pod konkretnym fragmentem. Wszystkie uwagi zostały wzięte pod uwagę, a konsultujący zostali wymienieni w treści Raportu wysłanego do ONZ. W tworzeniu raportu każdy głos był ważny!

Aktualizacja Społecznego Raportu Alternatywnego

Aktualizacja Społecznego Raportu Alternatywnego wraz z propozycjami pytań problemowych Dokument został przygotowany przez grupę osób związanych z przygotowaniem Społecznego Raportu Alternatywnego w 2015 roku. Stanowi on skrótową informację na temat kluczowych kwestii naruszających zapisy Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami (KPON). Zawiera także propozycje pytań problemowych, mogących być pomocnymi dla Komitetu ds. praw osób z niepełnosprawnościami podczas rozpatrywania polskiego sprawozdania z realizacji KPON. Autorzy: dr Małgorzata Franczak, Agata Gawska, Magdalena Kocejko, – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Założenia dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Twój głos się liczy. Chcemy, żeby zaproponowane zmiany Systemu Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami były głosem nas wszystkich. Czytaliście, pisaliście, migaliście, żeby przygotować jak najlepsze pomysły. Nad pierwszą wersją założeń pracował zespół złożony z kilkunastu osób (zobacz kto). Zespół był otwarty i mógł do niego dołączyć każdy. A teraz prezentujemy jego  wersję po konsultacjach. Uważasz, że coś jeszcze w dokumencie powinno ulec zmianie? Koniecznie do nas napisz! Co zrobić? Zapoznaj – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuły 1-4 – Cel, definicje, zasady ogólne i obowiązki ogólne

Artykuły 1-4 – Cel, definicje, zasady ogólne i obowiązki ogólne Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie KOLOMOTYWA) Tekst po Panelach eksperckich: Celem KPON jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Tymczasem polskie regulacje prawne odnoszące się do osób z niepełnosprawnościami skupiają się na zabezpieczeniu ich egzystencji, pomijając potrzeby zagwarantowania im równego dostępu do wszystkich – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 5 – Równość i niedyskryminacja

Artykuł 5 – Równość i niedyskryminacja Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Tekst po Panelach eksperckich: Obowiązujące w Polsce ustawodawstwo antydyskryminacyjne i praktyka jego stosowania nie zapewniają osobom z niepełnosprawnościami ochrony przed dyskryminacją i nie spełniają warunków przewidzianych w art. 5 KPON. Mimo że Konstytucja w art. 32 zakazuje dyskryminacji z „jakiejkolwiek przyczyny” w każdej sferze życia, to jednak przepis ten – zgodnie ze stosowaną przez – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 6 – Kobiety z niepełnosprawnością

Artykuł 6 – Kobiety z niepełnosprawnością Anna Góral (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych) Tekst po Panelach eksperckich: https://www.youtube.com/watch?v=2CKo7harQao&feature=youtu.be Kobiety stanowią 53,9% wśród osób z niepełnosprawnościami, to ponad 2,5 mln osób (dane z 2011 r.). Z danych z końca 2011 roku wynika, że kobiety stanowiły 46,4% pracujących osób z niepełnosprawnościami. Z rodzajem niepełnosprawności ściśle powiązane są istniejące bariery komunikacyjne, architektoniczne, mentalne i społeczne. Kobiety ze sprzężoną niepełnosprawnością są w trudniejszej sytuacji a ich – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 7 – Niepełnosprawne dzieci

Artykuł 7 – Niepełnosprawne dzieci Paweł Kubicki (NIE-GRZECZNE DZIECI – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera) Tekst po Panelach eksperckich: Prawa dziecka zabezpieczone są w Konstytucji RP (art. 72), a podstawowym aktem prawnym w zakresie prawa rodzinnego, który konkretyzuje sformułowane w Konstytucji RP jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W celu ochrony i realizacji praw dziecka został też powołany Rzecznik Praw Dziecka[1], który na poziomie deklaratywnym[2] otacza szczególną – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 8 – Podnoszenie świadomości

Artykuł 8 – Podnoszenie świadomości Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja) Tekst po Panelach eksperckich: Świadomość społeczna w zakresie niepełnosprawności od kilku lat jest coraz większa ale wciąż niepozbawiona stereotypów. Kształtowanie świadomości wymaga pracy na wszystkich etapach życia oraz z całym otoczeniem, w tym z rodziną osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem różnorodności samych osób niepełnosprawnych i ich potrzeb. Działania Państwa w zakresie podnoszenia świadomości są marginalne i wyrażają się głównie w przekazywaniu – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 9 – Dostępność

Artykuł 9 – Dostępność Jacek Zadrożny (Fundacja Vis Maior) Tekst po panelach eksperckich:   Dostępność architektoniczna opisana jest w polskim prawie budowlanym[1], które obowiązuje od 1995 roku. Nakazuje ona tworzenie budynków dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomimo istnienia tych przepisów wiele budynków, w tym o charakterze publicznym, nie jest dostępnych. W przepisach budowlanych brakuje sankcji, które zmusiłyby do stosowania zasad dostępnego budownictwa, poza uniemożliwieniem – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 10 – Prawo do życia

Artykuł 10 – Prawo do życia Paweł Wdówik (Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi) Tekst po Panelach eksperckich: Ustawa o planowaniu rodziny[1] w art. 4a pkt. 2 zezwala na przerywanie ciąży, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Jednocześnie, ani ustawodawca, ani organ wykonawczy, którym jest Minister Zdrowia,nie tworzy precyzyjnej definicji użytych pojęć. Nie określa także wskaźników – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 11 – Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej

Artykuł 11 – Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej Mariusz Cyrulewski (Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego Uniwersytetu Szczecińskiego) Tekst po Panelach eksperckich:   Funkcjonalność systemu powiadamiania ratunkowego 112 związana z identyfikacją i lokalizacją abonenta może ułatwić dostęp do służb ratunkowych. Operatorzy numerów alarmowych otrzymywać będą informacje o lokalizacji osoby zgłaszającej oraz jej wizualizację na mapie cyfrowej. W chwili opracowania niniejszego raportu w systemie powiadamiania ratunkowego 112 nie funkcjonuje możliwość – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 12 – Równość wobec prawa

Artykuł 12 – Równość wobec prawa Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Tekst po Panelach eksperckich: Artykuł 12 KPON, uznając zdolność do czynności prawnych („legalcapacity”, tj. zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań) każdej osoby z niepełnosprawnością i gwarantując wsparcie, jakie może być potrzebne w korzystaniu z niej, jest warunkiem realizacji prawa do samostanowienia, autonomii decyzyjnej i niezależnego życia. Polska przetłumaczyła pojęcie „legalcapacity” jako „zdolność prawną”, – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Artykuł 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości Sławomir Besowski (Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych) Tekst po Panelach eksperckich: https://www.youtube.com/watch?v=bEK9seMqn0s&feature=youtu.be Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, określany Prawem do sądu, jest jednym z najbardziej fundamentalnych praw obywatelskich. „Prawo do sądu wyraża ideę zapewnienia każdemu człowiekowi uprawnienia do przedstawienia swojej sprawy przed organami państwa – sądami – stwarzającymi gwarancje podejmowania sprawiedliwych, obiektywnych i słusznych decyzji.”[1] Jest to prawo podmiotowe tworzące samodzielną podstawę roszczenia jednostki. – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste

Artykuł 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste Tekst powstały podczas Paneli eksperckich: Poniżej omówione zostaną wybrane problemy szczegółowe. Jednym z nich jest sytuacja w aresztach i polskich więzieniach. Wiedza płynie tu wprost z powtarzających się skarg więźniów oraz z obserwacji w zakładach karnych. Na wiele z nich uwagę zwrócił ETPC. Istotną kwestią są problemy osób z zaburzeniami psychicznymi, czy też więźniów z niepełnosprawnością – „W sytuacji postępującego starzenia się populacji – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania

Artykuł 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania Agnieszka Rymsza (Fundacja SYNAPSIS) Tekst po Panelach eksperckich: Wiele instytucji i placówek, w których przebywają osoby z niepełnosprawnościami, stosuje metody okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania. Warto wymienić tu chociażby domy pomocy społecznej czy szpitale psychiatryczne, w których niejednokrotnie głównym sposobem opieki nad osobą z niepełnosprawnością jest dawanie jej leków uspokajających czy wręcz otumaniających i stosowanie przymusu – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć

Artykuł 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć Anna Góral (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych) Tekst po Panelach eksperckich: W 2009 roku Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadził badania społeczeństwa polskiego w zakresie stosowania przemocy wobec osób niepełnosprawnych w rodzinie. Wyniki pokazują, że ponad 30% Polaków zna przypadki stosowania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością; 31,9% respondentów zetknęło się z uderzaniem lub biciem (poza własną rodziną respondentów), 34,3% z szarpaniem lub popychaniem, – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 17 – Ochrona integralności osobistej

Artykuł 17 – Ochrona integralności osobistej Damian Wojciech Dudała (Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) W Polsce funkcjonuje system ochrony praw pacjenta. Nie ma jednak systemu, który monitoruje realizację praw z uszczegółowieniem praw osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością fizyczną i psychiczną. Kwestię wyrażania przez pacjenta zgody na jakiekolwiek zabiegi medyczne reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dodatkowo niektóre przepisy z ustawy o – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 18 – Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo

Artykuł 18 – Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo Piotr Kowalski (Polski Związek Głuchych) Tekst po Panelach eksperckich: Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w kontekście nabywania i utraty obywatelstwa jest tożsama z sytuacją wszystkich obywateli. Nikt nie może być pozbawiony obywatelstwa, jedynie można się go zrzec. W Polsce obowiązuje „prawo krwi” – obywatelstwo polskie nabywa się poprzez urodzenie z rodziców posiadających takie obywatelstwo. Nie są znane przykłady odmówienia obywatelstwa osobom starającym się – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 19 – Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo

Artykuł 19 – Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo Maria Jankowska (Porozumienie AUTYZM-POLSKA) Tekst po Panelach eksperckich: Polska nie podjęła skutecznych i odpowiednich środków w celu ułatwienia pełnego korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z prawa do niezależnego życia oraz pełnego ich włączenia i udziału w lokalnej społeczności. Nie powstała strategia rządowa dotycząca tak kluczowej kwestii jak prawo do niezależnego życia. Usługi w lokalnej społeczności są trudno osiągalne(zwłaszcza na terenach wiejskich). – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 20 – Mobilność

Artykuł 20 – Mobilność Piotr Todys (Fundacja TUS) Tekst po Panelach eksperckich: Pojęcie mobilności odnosi się do co najmniej dwóch aspektów: jednego związanego z łatwym przemieszczaniem się, drugiego dotyczącego elastyczności i zdolności dostosowania się. W obu tych rozumieniach wsparcie państwa dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest niewielkie. Kwestia mobilności poruszana jest generalnie w kontekście osób niesprawnych ruchowo, z pominięciem potrzeb innych grup niepełnosprawności. Najlepiej mobilność osób z niepełnosprawnościami zagwarantowana – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji

Artykuł 21 Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych) Tekst po Panelach eksperckich: Głównym dokumentem dającym każdemu obywatelowi wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest Konstytucja RP. Szczegółowe zapisy zawiera ustawa o dostępie do informacji publicznej, która określa sposób i formy udostępniania informacji publicznej, czyli poprzez dokumenty urzędowe, Biuletyn Informacji Publicznej, formę ustną, wyłożenie lub wywieszenie informacji w miejscach ogólnie – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 22 – Poszanowanie prywatności

Artykuł 22 – Poszanowanie prywatności Jacek Zadrożny (Fundacja Vis Maior) Tekst po Panelach eksperckich: Prawo do prywatności bywa łamane w Polsce w różnych okolicznościach. W domach pomocy społecznej praktykowane jest odbieranie dokumentów, w tym także dowodów osobistych. Pracownicy DPS argumentują to troską o bezpieczeństwo mieszkańców, chociaż jest to praktyka niedopuszczalna.[1] Innym obszarem są problemy komunikacyjne osób niesłyszących, które w kontaktach z administracją publiczną muszą się posiłkować wsparciem tłumaczy spośród rodziny – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 23 – Poszanowanie domu i rodziny

Artykuł 23 – Poszanowanie domu i rodziny Grzegorz Kozłowski (Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym) Tekst po Panelach eksperckich: Zadaniem państwa jest zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny, co określa Konstytucja RP stanowiąc, że małżeństwo i rodzina znajdują się pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej[1]. Opieka i ochrona dotyczą w równym stopniu rodzin, w których wszyscy członkowie są pełnosprawni jak i takich, w których niepełnosprawność dotyka dziecko, człowieka w tzw. wieku aktywności zawodowej – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 24 – Edukacja

Artykuł 24 – Edukacja Paweł Kubicki (NIE-GRZECZNE DZIECI – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera) Tekst po Panelach eksperckich: https://www.youtube.com/watch?v=Ue_5uWUuR9c&feature=youtu.be Artykuł 24 – Edukacja Według danych GUS w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych uczyło się około 130 tys. uczniów z niepełnosprawnościami, a liczba studentów z niepełnosprawnościami wyniosła31,6 tys.[1] Należy podkreślić, że liczby te nie obejmują wszystkich osób definiowanych w KPON, jako osoby z niepełnosprawnościami, a dostępne – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 25 – Zdrowie

Artykuł 25 – Zdrowie Jacek Zadrożny (Fundacja Vis Maior) Tekst po Panelach eksperckich: Opieka medyczna w Polsce realizowana jest ze środków i na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są praktycznie wszyscy obywatele, chociaż są osoby, które ze względów losowych nie są objęte systemem. Z tego punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością są traktowane na równi z innymi osobami. Podstawowy dostęp do bezpłatnej opieki medycznej jest zapewniany przez – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 26 – Rehabilitacja

Artykuł 26 – Rehabilitacja Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) Tekst po Panelach eksperckich: Zgodnie z polskim modelem rehabilitacji opracowanym przez Degę i Weissa, uznanym za wzorcowy przez Światową Organizację Zdrowia, rehabilitacja powinna być powszechna, wczesna, kompleksowa i ciągła.Polska zapewnia różne formy rehabilitacji,ale nie spełnia założeń wzorcowego modelu, jak również nie gwarantuje realizacji postulatów z ust. 1, to jest wszechstronnego i skoordynowanego podejścia.Obszary, które wymagają poprawy, to: właśnie koordynacja i – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 27 – Praca i zatrudnienie

Artykuł 27 – Praca i zatrudnienie Katarzyna Roszewska (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Tekst po Panelach eksperckich: Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami regulowane jest ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[1], w części przepisami odnoszącymi się do zatrudnienia wspieranego oraz przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2]. W sprawach nieunormowanych przepisami szczególnymi zastosowanie mają również przepisy Kodeksu pracy. Takie rozwiązanie legislacyjne jest praktykowane w stosunku do – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna

Artykuł 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) Tekst po Panelach eksperckich: Polityka społeczna powinna określać, za co i za kogo państwo ponosi odpowiedzialność, jakie są główne jej cele oraz w jakich obszarach państwo podejmuje działania. Jak się wydaje, w Polsce nie odpowiedziano (odpowiednio precyzyjnie) na te pytania[1]. Dominuje podejście resortowe, z natury niespójne, i brakuje centralnego organu o odpowiedniej pozycji ustrojowej koordynującego – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym

Artykuł 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym Jacek Zadrożny (Fundacja Vis Maior) Tekst po Panelach eksperckich: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej[1] w art. 62 ust. 2 ogranicza czynne prawo wyborcze do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że nawet częściowe pozbawienie zdolności do czynności prawnych uniemożliwia branie udziału w wyborach. Problem dotyczy przede wszystkim osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, ponieważ na tej podstawie można ograniczyć – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

Artykuł 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie Justyna Mańkowska (Fundacja Katarynka) Tekst po Panelach eksperckich: W Polsce Kultura Głuchych jest wspierana przez inicjatywy oddolne. Nie istnieją projekty systemowe, ani priorytety np. w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspierają bezpośrednio kulturę osób niesłyszących jako odrębną od kultury polskiej.Dostępność kultury polskiej dla osób niesłyszących pozostawia dużo do życzenia. Problemem są kina czy teatry, gdzie brakuje napisów. – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 31- Statystyka i zbieranie danych

Artykuł 31 – Statystyka i zbieranie danych Adam Zawisny (Stowarzyszenie KOLOMOTYWA) Treść po Panelach eksperckich:   Rzeczpospolita Polska przeprowadza szereg badań cyklicznych, w obrębie których możliwe jest ograniczone wnioskowanie o populacji osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) czy Narodowe Spisy Powszechne (NSP, przeprowadzony ostatnio na próbie jedynie 20% mieszkań w 2011 roku oraz o ograniczonej rzetelności w stosunku do grupy osób z niepełnosprawnościami). Prócz badań – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 32 – Współpraca międzynarodowa

Art. 32 – Współpraca międzynarodowa Damian Wojciech Dudała (Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego)  Tekst po Panelach eksperckich: W 2000 r. Polska przyjęła Deklarację Milenijną. Analiza dotychczasowej polityki państwa i programów mających na celu realizację Milenijnych Celów Rozwoju wskazuje, że uwzględnienie praw osób z niepełnosprawnością jest niedostateczne. Brak informacji o prawach osób z niepełnosprawnością w dokumentach dotyczących realizacji Deklaracji Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Call for Action Declaration).[1] Realizację współpracy o – …

Komentarze do tego artykułu: brak

Artykuł 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym

Artykuł 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym Piotr Kowalski (Polski Związek Głuchych) Tekst po Panelach eksperckich: Wdrażanie w Polsce postanowień zawartych w KPON należy rozpatrywać na bardzo wielu płaszczyznach i trudno wskazać generalną ocenę dotyczącą tego procesu. Można raczej mówić o wdrażaniu poszczególnych artykułów czy wręcz fragmentów rozwiązań wskazywanych w tych artykułach. Jako mechanizm koordynujący wdrażanie KPON wskazany został Minister Pracy i Polityki Społecznej a w jego imieniu – …

Komentarze do tego artykułu: brak