Dotychczasowi laureaci wyróżniania

ambasador_logotypDotychczasowi laureaci Tytułu „Ambasador Konwencji”

 

Laureaci 2015

 1. Grzegorz Aryż, były Wicestarosta Powiatu Głogowskiego, bardzo zaangażowany w aktywizację i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną, od grudnia 2014 pełni funkcję Sekretarza Powiatu Wolsztyńskiego. Jako Wicestarosta Powiatu Głogowskiego wspierał rozwój lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Stworzył warunki do trwałej współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami  pozarządowymi. Był zaangażowany w upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
 2. Agnieszka Dudzińska, od lat walczy o równe prawa w edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. W swoich działaniach jest bardzo profesjonalna. Przygotowała m.in. Raport nt dostępności i jakości edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie. Powołała Rzecznika Praw Niepełnosprawnego Ucznia, była pomysłodawczynią i realizatorką Projektu Wszystko Jasne, kontynuowanego do dzisiaj przez rodzime stowarzyszenie. Wypracowana przez nią koncepcja wsparcia rodzin i uczniów z niepełnosprawnościami  jest wzorem dla innych organizacji. Aktywnie uczestniczy w zmianach systemu edukacji i mieszkań chronionych.
 3. Jarosław Gniatkowski na co dzień pracuje na Niewidzialnej Wystawie. Od 2008 r. jest zaangażowany w stanowienie i wdrażanie praw wyborczych oraz obywatelskich osób z niepełnosprawnościami, szczególnie niewidomych. Był na tyle mocno przekonany do idei tajnego głosowania, że podczas eksperymentu wyborczego w 2009 r. przekonał komisję do wykonania przez jej członka pierwszego w polskim lokalu wyborczym prototypu nakładki na kartę do głosowania. W związku z tym Pan Gniatkowski nie składał protestu wyborczego, ponieważ jeszcze przy starych przepisach zmotywował komisję do stworzenia mu narzędzia, które ułatwiło samodzielne głosowanie. Pan Jarosław uczestniczył w tworzeniu przepisów kodeksu wyborczego, zwracając baczną uwagę na zapewnienie osobom niewidomym pełni praw wyborczych i obywatelskich.
 4. Monika Janik. Studiuje, angażuje się w prace wolontarystyczne, podróżuje. W tym wszystkim pomaga jej Keja – pies przewodnik. Czasem Pani Janik nie jest z nią gdzieś wpuszczana. Taka sytuacja miała miejsce w gabinecie okuloprotetycznym. Zaskoczyła nas wszystkich, gdyż do tego typu placówek mogą trafiać osoby niewidome, w tym takie, które poruszają się z psami. Nie ma zaś w tym gabinecie żadnych regulacji, zapewniających bezpieczeństwo higieniczne bez zakazywania wchodzenia z psem przewodnikiem. Pani Monika Janik spotkała się z murem oporu w kwestii zrozumienia swoich praw przez różne instytucje, do których się zwróciła: Małopolska Izba Lekarska, Małopolski Sąd Lekarski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –odmówiły jej pomocy. Podjęła nierówną walkę i nie poddaje się.
 5. Anna Machalica, od kilkudziesięciu lat zaangażowana w działalność społeczną w Warszawie i w zmiany systemowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Powołane przez nią przed 20 laty stowarzyszenie cały czas aktywnie pomaga osobom wykluczonym, wśród których są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. W swoich działaniach jest niezwykle skuteczna. Stowarzyszenie prowadzi m.in. ogólnie dostępne dla Warszawiaków miejsca, w których pracują osoby z niepełnosprawnościami jak galeria sztuki z kawiarnią pn. Apteka Sztuki (zaz) , czy Jadłodajnia pn. Czerwony Rower. Obok tego istnieją m.in. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Partnerzy, warsztaty terapii zajęciowej. W 2014 r. odebrała ogólnopolską nagrodę „Patriotycznie zakręceni” przyznawaną przez Prezydenta RP (głosowanie obywateli). Przy tej okazji poinformowano, że Pani Anna niosła pomoc lub wręcz odmieniała życie 50 tysiącom osób.
 6. Krystyna Mrugalska od wielu lat promuje i upowszechnia postanowienia Konwencji. Odegrała ogromną rolę  w pracach zmierzających do jej ratyfikacji. Od wielu lat nieprzerwanie i konsekwentnie realizuje standardy Konwencji we wszystkich działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale także z innymi niepełnosprawnościami. Trudno znaleźć jej wystąpienie, w którym nie powoływałaby się bezpośrednio na przepisy Konwencji.
 7. Wojciech Szczurek – Działania podejmowane na terenie Gdyni, inicjowane i wspierane przez Pana Prezydenta są wyróżnikiem i często drogowskazem dla innych samorządów lokalnych w zakresie realizacji polityk wobec osób z niepełnosprawnościami. Przyjmowane i realizowane w Gdyni dokumenty strategiczne często wyprzedzały założenia ratyfikowanej w Polsce w 2012 roku „Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością”. W kategorii podnoszenia świadomości społecznej problemów niepełnosprawności na uwagę zasługuje program „Gdynia bez barier”, który realizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku. W ramach tego programu realizowane są kampanie i akcje społeczne, których przesłaniem jest uwrażliwienie na problematykę niepełnosprawności, pobudzanie wyobraźni i łamanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Prezydent Gdyni angażuje się w propagowanie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.
 8. Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN otwarta zawsze na dialog z organizacjami reprezentującymi niepełnosprawnych uczniów, która w trudnych warunkach systemowych (funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego
  w systemie, mechanizm finansowania edukacji) podejmuje się budowy edukacji włączającej i poprawy sytuacji niepełnosprawnych uczniów w systemie  edukacji. To za jej kadencji i przy jej aktywnym zaangażowaniu dokonano wielu zmian prawnych na rzecz poprawy sytuacji ucznia z niepełnosprawnościami w systemie edukacji.
 9. Anna Błaszczak – Działania pani Dyrektor Błaszczak mogą być przykładem wielkiego zaangażowania w proces upowszechnienia i wdrożenia w Polsce Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Pani Dyrektor nie tylko współkierowała Komisją Ekspertów ds. osób z niepełnosprawnościami ale jest też jedną z najlepszych w Polsce teoretyczek i praktyczek prawnych w zakresie stosowania Konwencji.
 10. Irena Lipowicz – W działaniach biura Rzecznika Praw Obywatelskich kierowanego przez panią Rzecznik Irenę Lipowicz zagadnienia związane z promocją, ratyfikacją i wdrożeniem Konwencji miały najwyższy priorytet. Osobiste zaangażowanie Pani Profesor, jej entuzjazm i oddanie sprawom osób z niepełnosprawnościami i osób starszych może być przykładem dla wszystkich urzędników i polityków. Pani Profesor i podlegli jej urzędnicy realizowali zarówno zadania formalne (np. utworzenie Komisji Ekspertów ds. osób z niepełnosprawnościami, publikacja książek i raportów dotyczących Konwencji) jak i nieformalne (promocja tłumacza języka migowego w mediach, omawianie zagadnień dotyczących Konwencji w wypowiedziach publicznych).
 11. Kinga Śniegocka straciła zatrudnienie, kiedy w jej życiu pojawił się pies asystujący. Pracodawca nie chciał go zaakceptować w miejscu pracy Pani Kingi. Było to działanie niezgodne z prawem, ponieważ według art. 23a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, osoba z niepełnosprawnością ma prawo do niezbędnych udogodnień w pracy. Pani Śniegocka podjęła się rozwiązania swojego problemu na drodze sądowej. Korzysta z pomocy Zofii Jabłońskiej z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które pokierowało ją do kancelarii
  DLA Piper Wiater – dużej korporacji prawniczej. Pani Kinga chce zaangażować się w sprawę przeciwdziałania dyskryminacji osób z psami asystującymi. Motywuje ją chęć społecznej zmiany w tym zakresie.

Instytucje

 1. Bank Zachodni WBK od kilku lat realizuje program „Obsługa bez barier”. Podczas, gdy inne instytucje finansowe lekceważą konsumenckie prawa osób z niepełnosprawnościami, w Banku Zachodnim powstaje coraz więcej oddziałów bez barier, została uruchomiona usługa tłumacza migowego w kanale video chat, działa dostępny serwis transakcyjny oraz sieć udźwiękowionych bankomatów. Pracownicy banku angażują się w edukację ekonomiczną osób z niepełnosprawnościami. Dzięki kontaktom z uczestnikami zajęć, a także z przedstawicielami organizacji pozarządowych zdobywają kompetencje w kwestii obsługi klienta z niepełnosprawnością. Z rozmów wynika, że planują rozwijanie i poszerzanie dostępnych usług.
 2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Wyróżnienie
  za bezprecedensowe zaangażowanie w proces implementacji zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami na gruncie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w Polsce. W ramach prac nad programowaniem perspektywy finansowej UE 2014-2020 Departament efektywnie wykorzystał zaangażowanie środowiska pozarządowego i naukowego skupionego wokół Grupy ON Inclusion 14-20, w wyniku czego powstały min. dwa, bardzo ważne z perspektywy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, dokumenty:
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans
  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji
  w ramach funduszy unijnych 2014-2020,

Ponadto Departament prowadzi oraz wspiera działania interwencyjne i promocyjne służące realnemu wdrożeniu zasad dostępności Funduszy UE dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, to miejsce, gdzie osoba z niepełnosprawnościami spotyka się z historią, sztuką i z nowoczesnymi formami edukacji. Choć to zabytkowy pałac, ogrody, duże przestrzenie, dzieła sztuki ogromnych rozmiarów, to są one coraz bardziej dostępne. Obrazy opowiedziane słowem, czyli audiodeskrypcja, malowidła ścienne i ogromne plafony umiejętnie przeniesione na plansze z grafiką wypukłą, makiety, pomniejszone eksponaty, a wszystko w atmosferze współpracy, umiejętnego wsparcia i otwartości. Pracownicy muzeum dostosowują ofertę do potrzeb wszystkich zwiedzających. Wszelkie rozwiązania dedykowane grupom o sprofilowanych potrzebach są konsultowane ze specjalistami reprezentującymi te grupy odbiorców. Daje to efekt trafionych inwestycji i przydatnych udogodnień.
 2. Onet Pro Bono – to sekcja poświęcona organizacjom
  non-profit. Onet, jako firma odpowiedzialna społecznie, zdaje sobie sprawę jak ważna jest możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców przez fundacje i stowarzyszenia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stworzono sekcję, w której użytkownicy Onetu mogą śledzić najważniejsze wydarzenia organizowane w sektorze NGO. Fundacje i stowarzyszenia mogą tu informować o realizowanych kampaniach
  i inicjatywach.

DSC_0150Laureaci 2015 tytułu „Ambasador Konwencji” z gościem honorowym Kongresu dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich
foto. Archiwum FIRR