Dolnośląski Konwent Regionalny 2018

III Dolnośląski Konwent Regionalny
Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

11 października 2018 r.  – postulaty (wersja krótka)

transmisja LIVE – https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON/videos/148652969423046/

 

Na Konwencie pracowaliśmy w 4 grupach tematycznych:

 1. orzecznictwo,
 2. niezależne życie,
 3. edukacja włączająca,
 4. dostępność.

 

POSTULATY W OBSZARZE ORZECZNICTWA

 1. Skrócenie czasu oczekiwania wydawania decyzji i orzeczeń (we Wrocławiu trwa to miesiącami).
 2. Stworzenie stopni, kryteriów niepełnosprawności dotyczących dzieci.
 3. Możliwość wydawania natychmiastowego orzeczenia, np. dla osób, które nagle stały się niepełnosprawne.
 4. Zmiana ustawy o rehabilitacji – możliwość orzekania przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia
 5. Obligatoryjne otrzymanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci hospicyjnych bez standardowej procedury.
 6. Powstanie jednej instytucji orzekającej usytuowanej poza instytucjami wypłacającymi świadczenia.
 7. Wydawanie dożywotniego (na trwale) orzeczenia o niepełnosprawności w sytuacjach, kiedy stan zdrowia i funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością nie ma szans na zmianę.

POSTULATY W OBSZARZE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA (art. 19 KPON)

 1. Usługi asystenckie powinny być
 2. dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z niej korzystającej na podstawie np. diagnozy potrzeb; z możliwością wyboru/dobru asystenta przez samą osobę z niepełnosprawnością;
 3. dostępne, tj.

–  świadczone  bez ograniczeń (typu 20 godz. mies. na 1 osobę);

– adresowane do tych, którzy ich rzeczywiście potrzebują (diagnoza);

-zorganizowane i realizowane również w mniejszych powiatach i gminach, nie tylko w dużych miastach;

– świadczone w domu, „na noc”, „na weekend”;

 1. finansowane z środków publicznych na poziomie PFRON, a nie tylko samorządu, który nie jest w stanie udźwignąć takich wydatków.

 

 1. Wobec braku systemowych rozwiązań w zakresie usług asystenckich warto zadbać o:
 2. uruchomienie asystentury „sąsiedzkiej” oraz o włączenie seniorów i studentów, którzy mogliby być asystentami;
 3. upowszechnienie wiedzy o usługach asystenckich, w tym o ich organizacji i możliwościach finansowania wśród pracowników instytucji pomocy społecznej, ale również wśród decydentów politycznych i urzędników.
 4. Pozostałe postulaty w obszarze niezależnego życia:
 5. przeniesienie finansowania środków higieniczno-pielęgnacyjnych i ortopedycznych z PFRON do NFZ, co da możliwość przesunięcia pieniędzy otrzymywanych przez samorządy na usługi wspierające niezależne życie,
 6. stworzenie instytucji/systemu wspierającego osoby ubezwłasnowolnione w procesie podejmowania decyzji lub ograniczanie ubezwłasnowolnienia na rzecz wspieranego podejmowania decyzji (art. 12 KPON),
 7. zwiększenie dostępności do programów aktywizujących dla osób
  z niepełnosprawnościami z małych miast i wsi;
 8. działania nie tylko na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ale także dla rodziców („Akademia życia”)  – zwiększenie świadomości rodziców, że ich dorosłe dzieci mogą samodzielnie i niezależnie żyć;
 9. wypracowanie rozwiązań prawnych w zakresie przekształcenia mieszkania komunalnego na mieszkanie wspierane (po śmierci rodziców wspierających dorosłe dziecko z niepełnosprawnością).

 

POSTULATY W OBSZARZE EDUKACJI (art. 24 KPON)

 1. System wsparcia dla osób z niepełnosprawnością obejmujący wszystkie etapy edukacji  (od przedszkola do studiów doktoranckich) w połączeniu z doradztwem personalnym i doradztwem kariery.
 2. Stworzenie systemu informacji o możliwościach kształcenia i wsparcia osób z niepełnosprawnością wraz z „obowiązkiem” monitorowania ich procesu edukacji. Włączenie w funkcjonowanie takiego systemu zarówno ośrodków pomocy społecznej (MOPS / GOPS), jak i organizacji pozarządowych.
 3. Indywidualizacja w podejściu do uczniów z niepełnosprawnością oraz ich rodziców/ opiekunów, np. poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego jako dodatkowego źródła finansowania/ premiowania placówki, o który może wystąpić uczeń/ rodzic / opiekun, a następnie zrealizować go w wybranej przez siebie placówce w zamian za świadczone usługi.
 4. Wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami (szkoły ogólnodostępne, integracyjne, specjalne) oraz wypracowanie systemu wsparcia w przejściu ze szkoły specjalnej do ogólnodostępnej, integracyjnej.
 5. Uelastycznienie przygotowania specjalistów do pracy w szkołach, np. jako nauczycieli wspomagających (nabywanie kwalifikacji w ramach różnych form kształcenia, nie tylko przez studia podyplomowe, kursy doskonalące, ale również poprzez uznanie kompetencji nabytych w kształceniu poza formalnym i praktyce).
 6. Współpraca pomiędzy instytucjami (kuratorium, wydziały oświaty JST i organizacjami pozarządowymi)  w budowaniu i prowadzeniu placówek stanowiących system wsparcia na różnych etapach edukacji.
 7. Wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie kontynuowania wsparcia osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim po 25 r.ż.
 8. Zniesienie konieczności zatrudniania nauczycieli wyłącznie na umowę o pracę (przepis obowiązuje od 1 IX 2018 r.). Przepis ten nie tylko zwiększa koszt funkcjonowania placówek oświatowych, ale również ogranicza dostępność do zatrudnienia specjalistów.
 9. Wprowadzenie do całego systemu edukacji możliwości korzystania przez osobę z niepełnosprawnością z asystenta osobistego.

 

POSTULATY W OBSZARZE DOSTĘPNOŚCI (art. 9 KPON)

 1. Dostępność ogólnie:
 1. powołanie oficerów dostępności oraz komórek na poziomie UM (zespół z udziałem osób z niepełnosprawnościami – decyzyjny i współodpowiedzialny);
 2. konsultacje rozwiązań dostępnościowych z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
 1. Dostępność architektoniczna:
 1. nadanie inspektorom budowalnym kompetencji w zakresie monitorowania dostępności;
 2. zmiana prawa budowalnego lub wydanie rozporządzenia zawierającego standardy dostępności obiektów i wprowadzenie osoby odpowiedzialnej za ich realizację;
 1. Dostępność cyfrowa:
 1. pętle indukcyjne we wszystkich urzędach,
 2. elektroniczne dowody, które zastąpią podpis bądź pieczątki imienne dla osób niewidomych,
 1. Dostępność komunikacyjna:
 1. weryfikacja jakości pracy tłumaczy języka migowego i uproszczenie procedur składania wniosków o wpisanie na listę tłumaczy;
 2. dostęp do tłumaczy języka migowego (policja, pogotowie ratunkowe, sądy) – wideotłumaczenie 24 godz. na dobę;

 

 

 

 

Opracowanie:
dr Małgorzata Franczak – Fundacja Eudajmonia
tel.695 80 47 87, mail: m.franczak@eudajmonia.pl

Nasz kanał social media: https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON