Autorzy Raportu

Artykuł
Zawartość artykułu
Autor
Afiliacja
Art.1
Cel, Definicje, Zasady ogólne, Obowiązki ogólne
Artykuły te określają cel, definicje, zasady ogólne
i obowiązki ogólne w ramach Konwencji.

Krzysztof KurowskiKrzysztof Kurowski

Stowarzyszenie KOLOMOTYWA

 Art.2
Art.3
Art.4
 Art.5
Równość i niedyskryminacja
Artykuł ten uznaje, że wszyscy ludzie są równi wobec prawa i są uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej i jednakowych korzyści wynikających z prawa.

Monika Zima-ParjaszewskaMonika Zima-Parjaszewska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Art.6
Niepełnosprawne kobiety
Chociaż kwestie dotyczące płci powinny być włączone do wszystkich artykułów, gdzie ma to zastosowanie, w przypadku tego artykułu w sprawozdaniu powinny się znaleźć informacje na temat działań podjętych przez Państwo Stronę, aby zapewnić pełen rozwój, awans i wzmocnienie pozycji kobiet, w celu zagwarantowania im możliwości wykonywania i korzystania z praw i podstawowych wolności ustanowionych w niniejszej Konwencji i wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji.

Anna GóralAnna Góral

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Art.7
Niepełnosprawne dzieci
Sprawozdanie powinno zawierać uzupełniające informacje, tam gdzie ma to zastosowanie, na temat działań podjętych przez Państwo Stronę w celu zapewnienia pełnego korzystania przez niepełnosprawne dzieci ze wszystkich praw i podstawowych wolności ustanowionych w Konwencji, w szczególności zagwarantowania kierowania się najlepszym interesem dziecka we wszystkich działaniach dotyczących dzieci niepełnosprawnych.

Paweł KubickiPaweł Kubicki

Szkoła Główna Handlowa
 Art. 8
Podnoszenie świadomości
Artykuł ten nakłada na Państwa Strony obowiązek prowadzenia skutecznych działań podnoszących świadomość w celu promowania pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o działaniach podejmowanych w celu podniesienia świadomości na temat osób niepełnosprawnych, wzmocnienia poszanowania ich praw i godności, ich zdolności i wkładu, jak również w celu zwalczania stereotypów i uprzedzeń wobec tych osób.

Agata GawskaAgata Gawska

Fundacja Aktywizacja
Art.9
Dostępność
Artykuł ten nakłada na Państwa Strony obowiązek podejmowania odpowiednich środków w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym jak najbardziej niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich sferach życia.

Jacek ZadrożnyJacek Zadrożny

Fundacja Vis Maior
Art.10
Prawo do życia
Artykuł ten potwierdza przyrodzone prawo osób niepełnosprawnych do życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Paweł Wdówik paweł Wdówik2

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi
Art.11
Sytuacje zagrożenia i sytuacje wymagające pomocy humanitarnej
Artykuł ten nakłada na Państwa Strony obowiązek zapewniania ochrony i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w sytuacjach zagrożenia, w tym w trakcie konfliktu zbrojnego, w sytuacjach wymagających pomocy humanitarnej i w przypadku klęsk żywiołowych.

Mariusz CyrulewskiMariusz Cyrulewski

 Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego Uniwersytetu Szczecińskiego
Art.12
Równość wobec prawa
Artykuł ten potwierdza, że osoby niepełnosprawne mają prawo do uznania ich za podmioty prawa

Monika Zima-ParjaszewskaMonika Zima-Parjaszewska

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Art.13
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, na zasadzie równości z innymi osobami, bez wykluczania ich z postępowań prawnych.

Sławomir BesowskiSławomir Besowski

 Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych
Art.14
Wolność i bezpieczeństwo osobiste
Artykuł ten gwarantuje, że osoby niepełnosprawne będą korzystały z prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego i nie będą pozbawiane wolności, bezprawnie lub samowolnie, ze względu na niepełnosprawność.

praca zbiorowa

Art.15
Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania
Artykuł ten ustanawia ochronę osób niepełnosprawnych przed torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem.

Agnieszka Rymsza Agnieszka Rymsza2

Fundacja SYNAPSIS
Art.16
Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć
Artykuł ten ustanawia ochronę osób niepełnosprawnych przed wszelkimi formami wykorzystywania, przemocy i nadużyć, zarówno w domu, jak i poza nim, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niepełnosprawne dzieci i kobiety.

Anna GóralAnna Góral

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Art.17
Ochrona integralności osobistej
Artykuł ten ustanawia prawo do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.

Damian Wojciech DudałaDamian Wojciech Dudała

  Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Art.18
Swoboda przemieszczania się i obywatelstwo
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do swobody przemieszczania się, swobody wyboru miejsca zamieszkania i do obywatelstwa.

Piotr KowalskiPiotr Kowalski

 Polski Związek Głuchych
Art.19
Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego życia i uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności.

Maria JankowskaMaria Jankowska

Porozumienie
AUTYZM-POLSKA
Art.20
Mobilność
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do swobodnego przemieszczania się i możliwie największej samodzielności w tym zakresie.

Piotr Todys
Piotr Todys

Fundacja TUS
Art.21
Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów poprzez wszelkie wybrane przez nich formy komunikacji.

Krzysztof KotyniewiczKrzysztof Kotyniewicz

Polski Związek Głuchych
Art.22
Poszanowanie prywatności
Artykuł ten uznaje prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do ochrony ich życia prywatnego, czci i reputacji.

Jacek ZadrożnyJacek Zadrożny

 Fundacja Vis Maior
Art.23
Poszanowanie domu i rodziny
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, do podejmowania swobodnych decyzji o liczbie posiadanych dzieci oraz do zachowania zdolności rozrodczych, na zasadzie równości z innymi osobami.

Grzegorz KozłowskiGrzegorz Kozłowski

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
Art.24
Edukacja
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do edukacji na zasadzie równych szans, gwarantując system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji i ułatwienie dostępu do kształcenia ustawicznego.

Paweł KubickiPaweł Kubicki

Szkoła Główna Handlowa
Art.25
Zdrowie
Artykuł ten uznaje, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia i zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do usług opieki zdrowotnej biorących pod uwagę szczególnie wymogi związane z płcią, w tym do rehabilitacji zdrowotnej, w ramach ich społeczności i bezpłatnie.

Jacek ZadrożnyJacek Zadrożny

 Fundacja Vis Maior
Art.26
Rehabilitacja
Artykuł ten ustanawia środki umożliwiające osobom niepełnosprawnym uzyskanie i utrzymanie możliwie największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych oraz pełnego włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia, dzięki programom wszechstronnej rehabilitacji, w obszarze zdrowia, zatrudnienia, edukacji i usług socjalnych.

Aleksander WaszkielewiczAleksander Waszkielewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Art.27
Praca i zatrudnienie
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do pracy i zarabiania na życie na rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla niepełnosprawnych środowisku pracy, dotyczy to również osób, które stają się niepełnosprawne w okresie zatrudnienia.

Katarzyna RoszewskaKatarzyna Roszewska

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Art.28
Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia i ochrony socjalnej.

Aleksander WaszkielewiczAleksander Waszkielewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Art.29
Udział w życiu politycznym i publicznym
Artykuł ten gwarantuje osobom niepełnosprawnym prawa polityczne.

Jacek ZadrożnyJacek Zadrożny

Fundacja Vis Maior
Art.30
Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie
Artykuł ten uznaje prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym, do rozwoju i wykorzystywania ich potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej i do uzyskania wsparcia w tym zakresie, oraz do udziału w działalności rekreacyjnej, wypoczynkowej i sportowej.

Justyna MańkowskaJustyna Mańkowska

Fundacja Katarynka
Art.31
Statystyka i zbieranie danych
Artykuł ten reguluje proces zbierania danych przez Państwo Stronę.

Adam ZawisnyAdam Zawisny

Stowarzyszenie KOLOMOTYWA
Art.32
Współpraca międzynarodowa
Artykuł ten uznaje istotne znaczenie współpracy międzynarodowej Państwa dla wspierania krajowych wysiłków na rzecz realizacji celów i założeń niniejszej Konwencji.

Damian Wojciech DudałaDamian Wojciech Dudała

 Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Art.33
Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym
Artykuł ten reguluje wdrażanie Konwencji na szczeblu krajowym i jej monitorowanie.

Piotr KowalskiPiotr Kowalski

 Polski Związek Głuchych