Ambasador Konwencji_Regulamin 2017

Zasady przyznawania tytułu „Ambasadora Konwencji” w 2017 roku

Cel

Tytuł „Ambasadora Konwencji” przyznawany jest osobom/instytucjom w celu uhonorowania ich za szczególne dokonania na rzecz: obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Inicjatorzy

Wyróżnienie zostało ustanowione przez organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce zaangażowane w organizację III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Tryb przyznawania tytułu

  1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić każda osoba/organizacja związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością tj. m.in. organizacje społeczne i ich członkowie, same osoby z niepełnosprawnością, ich przyjaciele, członkowie rodzin, przedstawiciele instytucji itd.
  2. Kapituła rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: kongres@konwencja.org do dnia 15 września 2017 r.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata, opis jego działalności oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jej/jego działalności. Do wniosku mogą być załączone także zdjęcia, wycinki prasowe, rekomendacje, filmy i inne dokumenty ilustrujące działalność kandydata.
  4. O przyznaniu wyróżniania decyduje Kapituła, w skład której wchodzą:

Zarząd Kapituły: osoby wybrane przez Zarząd Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, jako pomysłodawcę nadawania tytułu, spośród osób rekomendowanych przez organizacje zaangażowane w organizację Kongresu. Organizacje mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na adres e-mail: kongres@konwencja.org do dnia 15 września 2017 r.

Głos doradczy: dotychczasowi laureaci tytułu „Ambasador Konwencji”.

Ostateczny skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronie: www.konwencja.org.

  1. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października 2017 roku w Warszawie.
  2. Lista wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Kongresu konwencja.org oraz w mediach społecznościowych.
  3. Od decyzji Kapituły nie można się odwołać.
  4. Na pisemny wniosek, zgłaszający ma prawo uzyskać informacje o powodach nieprzyznania wyróżnienia zgłoszonemu przez siebie kandydatowi.
  5. Kandydata, któremu w danym roku nie przyznano wyróżnienia, można zgłosić do wyróżnienia w kolejnym roku.
  6. W innych sprawach, niezawartych w niniejszych zasadach decyduje Zarząd Kapituły

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celach przyznania wyróżnienia i opublikowania imienia i nazwiska/nazwy instytucji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres: kongres@konwencja.org