Ambasador Konwencji – Regulamin 2018

Zasady przyznawania tytułu „Ambasadora Konwencji” w 2018 roku

Cel

Tytuł „Ambasadora Konwencji” przyznawany jest osobom/instytucjom w celu uhonorowania ich za szczególne dokonania na rzecz: obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Inicjatorzy

Wyróżnienie zostało ustanowione przez organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Polsce zaangażowane w organizację III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Tryb przyznawania tytułu

  1. Z wnioskiem o przyznanie tytułu może wystąpić każda osoba/organizacja związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością tj. m.in. organizacje społeczne i ich członkowie, same osoby z niepełnosprawnością, ich przyjaciele, członkowie rodzin, przedstawiciele instytucji itd.
  2. Kapituła rozpatruje wyłącznie wnioski w formie pisemnej przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: ambasadorzy@konwencja.org do dnia 24 września 2018 r.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata, opis jego działalności oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jej/jego działalności. Do wniosku mogą być załączone także zdjęcia, wycinki prasowe, rekomendacje, filmy i inne dokumenty ilustrujące działalność kandydata.
  4. O przyznaniu wyróżniania decyduje Kapituła, w skład której wchodzą:

Zarząd Kapituły: osoby wybrane przez Radę Kongresu, spośród osób rekomendowanych przez organizacje zaangażowane w organizację Kongresu. Organizacje mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na adres e-mail: ambasadorzy@konwencja.org do dnia 15 września 2018 r.

Głos doradczy: dotychczasowi laureaci tytułu „Ambasador Konwencji”.

Ostateczny skład Kapituły zostanie ogłoszony na stronie: www.konwencja.org.

  1. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października 2018 roku w Warszawie.
  2. Lista wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Kongresu konwencja.org oraz w mediach społecznościowych.
  3. Od decyzji Kapituły nie można się odwołać.
  4. Na pisemny wniosek, zgłaszający ma prawo uzyskać informacje o powodach nieprzyznania wyróżnienia zgłoszonemu przez siebie kandydatowi.
  5. Kandydata, któremu w danym roku nie przyznano wyróżnienia, można zgłosić do wyróżnienia w kolejnym roku.
  6. W innych sprawach, niezawartych w niniejszych zasadach decyduje Zarząd Kapituły

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych kandydatów do tytułu Ambasadora Konwencji jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie 31-261, ul. Wybickiego 3A, numer KRS: 0000170802. Dane zbierane są z uwagi na charakter wyróżnienia i będą przetwarzane jedynie w celach przyznania tytułu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości wręczenia wyróżnienia. Dane przechowywane będą do końca trwania inicjatywy przyznawania  tytułu. Administrator może przekazać dane tylko instytucjom i podmiotom do tego uprawnionych przepisami prawa. Kandydat ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uzna, że przetwarzając jego dane, naruszone zostały przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kongres@konwencja.org.

Kontakt

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres: ambasadorzy@konwencja.org